Αρχική
 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
Τύπος
 
Συλλαλητήριο
 
Δημοψήφισμα
 
Φωτογραφίες εργοστασίων
 
Εκρήξεις Αγωγών
 
Τεχνικά στοιχεία
 
Φωτογραφίες Πέρδικας
 
Επαφή
Φυλλάδιο ενημέρωσης της κοινότητας Teupitz, Gross Koeris και Schwerin, η οποία βρισκεται στο ίδιο στάδιο αγώνα ενάντια σην κατασκευή σταθμού συμπίεσης του αγωγου North Stream.
Ακουστικό δείγμα ΘΟΡΥΒΟΥ από τον σταθμό συμπίεσης στο Mallnow Γερμανίας σε απόσταση 60 μέτρων:

 πατήστε εδώ


Τεχνικά στοιχεία από αντίστοιχο σταθμό συμπίεσης κοντά στο Gratz Αυστρίας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(ιστοσελίδα: http://www.graz.at/cms/dokumente/10068475_410977/98229759/A%2023_5036_2007_2.pdf

Υπουργείο Περιβάλλοντος της πόλης Graz (στην Αυστρία, 305.000 κάτοικοι
Graz, 5-2-2007

Θέμα : OMV Gas ΕΠΕ, Αγωγός Αυστρίας Φυσικού αερίου Τρανζιτ , Μονάδα Συμπίεσης Weitendor
            Αίτηση
Αντιπρόσωπος της  Περιβαλλοντικής επιτροπής δήμου: Bgm.-Stv. Walter Ferk
Δήλωση προς το δημοτικό Συμβούλιο

 1. Αρχική κατάσταση:

Για την αύξηση της ποσότητας φυσικού αερίου στον αγωγό της OMV Gas ΕΠΕ σχεδιάστηκε η εγκατάσταση μιας μονάδας συμπίεσης στο Weitendorf Wildon.

Αυτή η μονάδα αποτελείται (βάση της διαπραγματευόμενης  απόφασης του ειδικού τμήματος του υπουργείου UVP-G 2000, GZ.: FA 13A-11.10-129/2006  την 28.11.2006) απο 3 Συμπιεστές Φυσικού αερίου, ο καθένας απο τους οποίους έχει ισχύ περ. 25 MW, η οποία αντιστοιχεί σε 75 MW θερμική παραγωγή καυσίμων.Οι 2 τουρμπίνες θα είναι σε ταυτόχρονη λειτουργεία, η τρίτη θα υπηρετεί σαν ρεζέρβα.Τα παρακάτω στοιχεία εγκαταστάσεων αναφέρονται στα κατατεθημένα έγγραφα όπως και στην προαναφερθείσα διαπραγματευόμενη  απόφαση (επειδή η τελική επιλογή των μηχανημάτων δεν πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο της κατάθεσης της μελέτης  , τα παρακάτω βασικά στοιχεία έχουν μικρές αποκλίσεις).

 

 

Ανά τουρμπίνα

 

Ολική Εγκατάσταση

(2 τουρμπίνες)

Ονομαστική Ισχύς (MW μηχανικά)

 

23,26  ΜW

46,52 MW

Θερμική παραγωγική ισχύς καυσίμων (MW θερμικά)

 

61,7

123,4

Κατανάλωση Φυσικού αερίου

(Κυβικά ανά ώρα)

 

Περ. 6.100 m3

Περ. 12.300

Ρεύμα θερμότητας των Καυσαερίων συνολικά (MW θερμικά) (1% απώλειες)

 

38,2

76,4

Ρεύμα θερμότητας των Καυσαερίων προς χρήση (MW θερμικά)

 

26,7

53,5

Καυσαέρια Ροή

Κυβικά ανά ώρα

556.830

1.113.660

Ροή Μάζας Καυσαερίων

Κιλά ανα ώρα

243.000

486.000

Θερμοκρασία Καυσαερίων

Βαθμοί Κελσίου

534

 

Υψος Καμινάδας

Μέτρα

17

 

Διάμετρος Καμινάδας

Μέτρα

3,8

 

Καυσαέρια Ροή (0°C, 1013 mbar)

Νm3 /ώρα

188.438

376.876

Ωρες λειτουργείες

ανα έτος

h/a

8000 (6000)

 

NO2 - Εκπομπές

 

 

 

Πυκνότητα Καυσαερίου

mg/Nm³

80

 

Ροή Μάζας Καυσαερίων

g/h

15.075

30.150

PM10

 

 

 

Πυκνότητα Καυσαερίου

mg/Nm³

5

5

Ροή Μάζας Καυσαερίων

g/h

942

1884

2. Οικονομοτεχνική σημασία της Ενέργειας 

Για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες αντιστοιχίες της οικονομο – ενέργειακής σημασίας και των εκπομπών καυσαερίων της μελέτης, θα αντιπαραθέσουμε τους παρακάτω αριθμούς:

Θερμική παραγωγική ισχύς καυσίμων για την Θέρμανση μιας κατοικίας

10 ΚW θερμ. (=0,01 MW θερμ.)

Ηλεκτρική Ισχύς ενός μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου

7,5 MW ηλεκτρ.

Ηλεκτρική Ισχύς εργοστασίου παραγωγής ηλ.ρεύματος από βιολογικό φυσικό αεριο

0,3 MW ηλεκτρ.

Θερμική ισχύς Σταθμού καύσης βιομαζών

5 MW ηλεκτρ.

CO2 – Εκπομπές (διοχείδιο του ανθρακα)

0,19 κιλά ανα κιλοβατώρα kg/KWh

 Επειδή έχουμε μια  χρησιμοποιήσιμη θερμότητα των Καυσαερίων γύρω στους 500! Βαθμούς Κελσίου, μπορούμε οπωσδήποτε να υποθέσουμε μια αποδοτικότητα 30% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 Βασιζόμενοι στο Ρεύμα θερμότητας των Καυσαερίων προς χρήση (MW θερμικά) που αναλογεί σε 53,5 MW αντιστοιχούμε τις παρακάτω αναλογίες: 

Ρεύμα θερμό-

τητας Καυσα-

ερίων

Κατανά-

λωση Φυσικό αεριο

(Κυβικά ανά ώρα)

Ηλεκτρι-

κή Ισχύς

(MW ηλεκτρ.)

Αριθμός κατοι-

κιών

Μικρό υδρο-ηλεκτρικό εργοστάσιο

εργοστασιο παραγωγής ηλ.ρεύμ. από βιολογικό φυσικό αεριο

Σταθμός καύσης βιομα-

ζών

CO2

Kg/h

53,5 MW

5.350 m3/h

16,05

5.350

2,14

53,5

11

10.165

Στον αριθμό των κατοικιών πρέπει να σημειώσουμε, ότι στον παραπάνω σταθμό συμπίεσης το „Ρεύμα θερμότητας των Καυσαερίων προς χρήση“ διατίθεται 8.000 ώρες ετησίως, η θέρμανση όμως μίας κατοικίας απαιτείται μόνο για  περ. 2.000 ώρες συνεχούς κατανάλωσης ετησίως.

Εαν δηλαδή υπολογίσουμε την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου (και ταυτοχρονα  την ετήσια εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα CO2) και κανουμε τον ανάλογο συσχετισμό, θα διαπιστώσουμε ότι οι κατοικίες που μπορούν να θερμανθούν είναι 21.000 !

Η εφικτή ηλεκτρική ισχύς υποδεικνείεται μάλιστα στο έντυπο διαπραγμάτευσης της Περιβαλλοντικής επιτροπής με 17,2 MW ηλεκ.

3. Τεχνική  εξήγηση εκπομπών διοξειδίου του αζώτου NO2, μικροσκοπικών σωματιδίων και διοξειδίου του άνθρακα CO2

 H  „Ροή Μάζας Καυσαερίων“ του διοξειδίου του αζώτου NO2  αναλογεί σε 15,075 κιλά ανά ώρα, δηλαδή συνολικά για τις 2 τουρμπίνες της ολικής εγκατάστασης σε 30,15 kg/h.

 Αυτή η ποσότητα  αντιστοιχεί (βάση της Λιστας εκπομπών καυσαερίων του έτους 1995 της πόλης Graz ) σε περισσότερο απο τις διπλές  εκπομπές καυσαερίων του μεγαλύτερου  Εκπομπού (14,5 kg/h) της πόλης Graz, όπως επισης στις τετραπλές εκπομπές του εργοστασίου παραγωγής Θερμανσης στην οδό Puchstrasse.

 Οι ολικές λειτουργικές εκπομπές Διοξειδίου του αζώτου στην πόλη Graz το 1995 ανέρχονται σε 271  τόνους. Ο σταθμός συμπίεσης εκπέμπει σε 8000 ώρες 241 τόνους ανά έτος (8000 h/a X 0,03015 t/h= 241 t). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 89% των συνολικών εκπομπών  Διοξειδίου του αζώτου της πόλης Graz. Η αναφερθείσα πυκνότητα εκπομπών των 80mg/Nm3 (με 15% Οξυγόνο) εκπληρώνει μεν τις προδιαγραφές του υπουργείου (Κανονισμός αέρα περιβάλλοντος για Εγκαταστάσεις λεβήτων), δικαιολογεί όμως εξαιτείας των υψηλών ποσοτήτων καυσαερίων μια καλύτερη αξιοποίηση των χρησιμοποιούμενων καυσίμων.

 Η „Ροή Μάζας Καυσαερίων“ των αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM 10 αναλογεί σε 0,942 κιλά την ώρα, το αθροισμα των 2 τουρμπινών  της συνολικής εγκατάστασης 1,884 kg PM10 / h.. Σε ετήσια λειτουργεία ανέρχεται σε 15,072 τόνους PM10 .Σε σύγκριση με τις ετήσιες εκπομπές του συνόλου των αυτοκινήτων της πόλης Graz (Λίστα του 2001 Ενδιάμεση έκθεση - Έτος αναφοράς 2003, νόυμερο αναφοράς Nr. FVT-41/04/Stu V&U 03/16/6100 του 12.08.2004), οι οποίες ανέρχονται σε 324,7 τόνους, έχουμε μια αναλογία περ. 5%.Οι εκπομπές διοξειδίου του ανθρακα CO2 που αντιστοιχούν σε 10,165 τόνους την ώρα (t/h) υπολογιζονται  ετησίως (λειτουργεία 8.000 ώρες)  σε 81.320 τόνους.

Συγκριτικά οι ολικές εκπομπές CO2  της πόλης Graz ανέρχονταν το 1995 σε 281.500 τόνους.

Το Ρεύμα θερμότητας των Καυσαερίων των 53,5 MW αντιστοιχεί έτσι στο 29% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του ανθρακα CO2 της πόλης Graz. Στον τομέα „ καύση σπιτιών“ ( στο Graz: 458.500 t ετησίως 1995) η αντιστοιχία είναι 18%.

4. Περίληψη

Το πρόγραμμα της εταιρείας OMV Gas GmbH  - TRANS AUSTRIA GASLEITUNG - EXPANSION 04 για τον σταθμό συμπίεσης στο Weitendorf  προσδίδει βάση του  ρεαλιστικού υπολογισμού του Ρεύματος θερμότητας των Καυσαερίων των 53,5 MW και της θερμοκρασίας του εξερχόμενου καυσαερίου στους  534 βαθμούς  Κελσίου μια υψηλή οικονομο-ενεργειακή δυναμικότητα .

Μια αξιοποίηση αυτής της ενέργειας, π.χ. παράγοντας Ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ενός Λέβητα θερμότητας και μιας τουρπίνας ατμού, θεωρείται από την οικονομο-ενεργειακή άποψη απαραίτητη.

Αποτέλεσμα αυτής της αξιοποίησης θα είναι μια  ηλεκτρική ισχύς περ. 17 MW (περισσότερη απο την διπλάσια ισχύ του υδροηλεκτρικού εργοστασίου „Schwarze Sulm“ στις 6.000 έως 8.000 ώρες λειτουργείας ανά έτος.

Αλλιώς θα φαίνονται άλλα προγράμματα εναλλακτικής ενέργειας τα οποία αποδίδουν κλάσματα της παρούσας ισχύος παράλογα.
------------------ Τέλος Μετάφρασης ----------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο σταθμός συμπίεσης της Πέρδικας θα αποτελείται βάση της προμελέτης από 3 συμπιεστές και έναν εφεδρικό στην 1η φάση κατασκευής του.

Συνολικά, μετα το πέρας της 4ης φάσης κατασκευής, η οποία περιγράφει την κατασκευή και 2ου αγωγού, ο αριθμός των συμπιεστών σε ταυτόχρονη λειτουργεία θα φτάσει κατά την γνώμη μας τους 12, για να μπορεσει να μεταφέρει την απαραίτητη ποσότητα φυσικού αερίου στην Ιταλία.

Η ισχύς του κάθε συμπιεστή είναι κατά μέσον όρο 25 ΜW (στοιχεία συμπιεστών στην γερμανια υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.wingas.de/detailkarte_verdicht.html?&L=1 ).

25 MW σημαίνει 34.000 ίππους (PS). Αν κανείς σκεφτεί ότι ο μέσος όρος ιπποσύναμης ενός επιβατικού αυτοκινήτου αντιστοιχεί σε 70 ίππους, τότε oι 3  συμπιεστές έχουν την ίδια δύναμη όση 1425 αυτοκίνητα, τα οποία θα δουλεύουν ασταμάτητα σε πλήρη ισχύ.Δυστυχώς δεν αναφέρονται στην προμελέτη τα ακριβή στοιχεία των εκπομπών καυσαερίων, δεν αναφέρονται επίσης τα στοιχεία των μελλοντικών επεκτάσεων.Στην μελέτη όμως του Υπουργείου Περιβάλλοντος της πόλης Graz (πόλη στην Αυστρία με 305.000 κατοίκους) η οποία αναφέρεται σε συμπιεστές ανάλογους με αυτούς που θα τοποθετηθούν στη Πέρδικα, βρίσκουμε τα ακριβή στοιχεία εκπομπών καυσαερίων.

Κανένας πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια αυτήν ποσότητα καυσαερίων, πόσο μάλλον όταν οι εκπομπές καυσαερίων του σταθμού συμπίεσης (Διοξειδίου του αζώτου, υπολογίζοντας τους αρχικά  3 συμπιεστές  στην Πέρδικα) είναι περισσότερες  της ποσότητα καυσαερίων μιάς ολόκληρης πόλης 305.000 κατοίκων! Με ευχαρίστηση τονίζουν μερικοί λίγοι υποστηρικτές του αγωγού την καθαρή καύση του φυσικού αερίου πιστεύοντας μάλιστα ότι δεν εκπέμπει καν καυσαέρια!

Η καυση φυσικού αερίου είναι περ. 30% καθαρότερη από π.χ. την καύση πετρελαίου.  Αυτό σημαίνει ότι καύση φυσικού αερίου εκπέμπει περ. το 70% των ποσοτήτων καυσαερίων της καύσης πετρελαίου. (στοιχεία από την ΕΛΠΑ Γερμανίας: http://www.adac.de/Auto_Motorrad/Umwelt/was_wiegen_abgase/default.asp?ComponentID=174821&SourcePageID=142577&TL=2 ). Βάση της μελέτης Graz η κατανάλωση του κάθε συμπιεστή είναι 6100 κυβικά φυσικού αερίου την ώρα, η μάζα των καυσαερίων ανέρχεται σε 243 τόννους την ώρα ανά συμπιεστή!

Η τουρμπίνα μετάδοσης κίνησης του συμπιεστή είναι ίδια με αυτήν των αεροπλάνων. Ο θόρυβος της κάθε τουρμπίνας είναι όπως γνωρίζουμε ισχυρότατος. Βέβαια οι αίθουσες των συμπιεστών ηχομονώνονται και μειώνουν τον θόρυβο αυτόν, είναι όμως αδύνατον να τον εξαλείψουν.

Η προμελέτη δυστυχώς  δεν αναφέρει το Επίπεδο θορύβου. Στην πόλη Graz  η μελέτη κατασκευής του  σταθμού συμπίεσης θα πραγματοποιηθεί. Αυτό που το αυστριακό δημοτικό συμβούλιο δικαίως απαιτεί είναι η αξιοποίηση της τεράστιας χαμένης θερμικής ενέργειας των καυσαερίων των συμπιεστών.Στην περίπτωση που ο σταθμός συμπίεσης θα εγκατασταθεί στην Πέρδικα, το επόμενο βήμα του Ελληνικού κράτους μέσω της ΔΕΗ θα είναι να αξιοποιήσει αυτήν την τεράστια χαμένη θερμική ενέργεια.

Αυτό σημαίνει την εγκατάσταση μιας δεύτερης βιομηχανικής μονάδας μετατροπής της θερμικής ενέργειας των καυσαερίων σε Ηλεκτρικό ρεύμα (η οποία απαιτεί την εγκατάσταση επιπλέον τουρμπινών). Αυτός ίσως είναι και ο λόγος της απαίτησης απαλλοτρίωσης 30 στρεμμάτων με την προοπτική μάλιστα της επέκτασης.

Ετσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι δεν θα καταστρέψουν μόνον οι καμινάδες ύψους 35 μέτρων την ζωγραφιά του τοπίου της Πέρδικας , αλλά και οι πυλώνες ηλεκτικού ρεύματος υψηλής Τάσης.

Αραγε θα παραμείνει η Πέρδικα μετά την κατασκευή αυτών των μονάδων στην Τράπεζα στοιχείων για την Ελληνική Φύση Filotis του εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου σαν περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους? (http://www.itia.ntua.gr/filotis  )

 Είναι κατανοητό, οι επιστήμονες μελετητές να μην λαμβάνουν υπ΄ όψιν τους τέτοια δεδομένα. Τι μπορεί να φανταστεί ένας οικονομολόγος ή ένας γεωφυσικός κ.τ.λ. στην έννοια „περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους“ όταν χαράζει τον αγωγό πάνω σε μια τέτοια περιοχή?

Η απαραίτητη ευαισθησία θα έπρεπε λοιπόν να απαιτηθεί από την Πολιτεία

Η προμελέτη δεν αναφέρει επίσης κανένα στοιχείο για τις επιπτώσεις της όξινης βροχής, της υγείας των πολιτών, τον θόρυβο, τον λόγο που απαιτεί την εγκατάσταση του σταθμού δίπλα στην θάλλασα, την τεράστια ποσότητα των καυσαερίων, τις ακριβείς μελλοντικές βιομηχανικές επεκτάσεις, την κατασκευαστική εταιρεία των συμπιεστών κ.τ.λ.

Είναι κατανοητό, προμελέτες έργων μεγάλης  σημασίας να μην αναφέρουν καθαρά τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν στο περιβάλλον και τον άνθρωπο που ζεί μέσα σε αυτό.

Να μην βρεθούμε όμως στην θέση των κατοίκων του Ηallbergmoos (κοινότητα 25 χιλ. Βόρεια του Μονάχου στην Γερμανία), που μετά την λειτουργεία του νέου αεροδρομίου του μονάχου έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον θόρυβο. Με απογοήτευση οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι οι δοκιμαστικές πτήσεις, που έγιναν πριν την κατασκευή του αεροδρομίου για να τους πείσουν να υπογράψουν, πραγματοποιήθηκαν με ειδικά αεροπλάνα χαμηλού θορύβου. Ψευδής ήταν και  υπόσχεση ότι οι πτήσεις θα σταματούν μετά τις 22:00...

Ποιο θα είναι το μέλλον της Πέρδικας σαν βιομηχανική Ζώνη? Ποιό θα είναι το κέρδος της Πέρδικας αν μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη? 

Οι θέσεις εργασίας είναι μηδαμινές. Το όνειρο του Περδικιώτη να αποκτήσει παροχή φυσικού αερίου είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί, γιατι απαιτείται ένα 2ο εργοστάσιο αποσυμπίεσης των 140 Bar του Transit αγωγού.

Η αξία της γης θα μηδενισθεί, ο Τουρισμός θα εξαλειφθεί, ο Περδικιώτης θα ζει πλέον σε μια μολυσμένη απο το διοξείδιο του Αζώτου και διοξείδιου του Ανθρακα ατμόσφαιρα.

Η ποσότητα  διοξείδιου του Αζώτου του σταθμού συμπίεσης Πέρδικας θα ανέρχεται βάση της μελέτης Graz σε 1.085,4 κιλά (για τους αρχικά 3 συμπιεστές)  την ημέρα!

Ορισμός διοξείδιου του Αζώτου: (wikipedia) Ο κύριος ρύπος του νέφους και της όξινης βροχής. Σε υψηλές συγκεντρώσεις βλάπτει ανθρώπους και βλάστηση. Στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές ασθένειες. Στους ασθματικούς προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις του διοξειδίου αυτού έχουν άμεσες επιδράσεις, όπως οσμή, ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και των ματιών, το τσούξιμο των ματιών και το δάκρυσμα, δυσχέρεια στην αναπνοή, βήχα, πνιγμό, , πονοκέφαλο, έντονο αίσθημα κόπωσης, οξεία αναπνευστική δυσφορία, πνευμονικό οίδημα ακόμη και θάνατο,

Εμμεση αλλά σοβαρή επίδραση των “οξειδίων του αζώτου” είναι η συμμετοχή τους, μαζί με τους υδρογονάνθρακες και την ηλιακή ενέργεια, στο σχηματισμό φωτοχημικών οξειδωτικών, που έχουν πολύ δυσμενή επίδραση στην υγεία και το περιβάλλον.

Ειναι γεγονός ότι εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου είναι ένα έργο εθνικής σημασίας. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Η σημασία όμως αυτή δεν εξυπηρετείται από άλλη, μη κατοικήσιμη, άγονη και απομακρυσμένη από οικισμούς τοποθεσία της βορειοδυτικής Ελλάδας?

Γιατί να καταστραφεί μια παραλιακή, καθαρή, όμορφη, ανερχόμενη τουριστική περιοχή της Θεσπρωτίας?